Ombudsman Pensioenen (V/M)

De Ombudsman Pensioenen is per 1 april 1995 ingesteld als onafhankelijk instituut voor de bemiddeling in klachten of geschillen over de uitvoering van een pensioenovereenkomst.
Den Haag | Sociaal-Economische Raad | 2018-07-16
WO / MBA Parttime Midcareer (ervaren) Directie

Vacature voor een gezaghebbende Ombudsman Pensioenen (V/M)

Ombudsman Pensioenen

De Ombudsman Pensioenen is per 1 april 1995 ingesteld als onafhankelijk instituut voor de bemiddeling in klachten of geschillen over de uitvoering van een pensioenovereenkomst. In 2017 zijn ruim 500 schriftelijke klachten en het dubbele aantal telefonische vragen behandeld (zie Jaarverslag 2017).

De Ombudsman is zelfstandig en onafhankelijk en in haar/zijn functie niet aan enig gezag ondergeschikt. Recent is de rol en positie van de Ombudsman bezien en besproken met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. De gedeelde wens is om de rol en positie van de Ombudsman te versterken. Dit is vervat in het onderstaande functieprofiel.

Taakopvatting en werkwijze

Van de te benoemen Ombudsman Pensioenen wordt verwacht dat zij/hij vooral inzet op bemiddeling bij klachten en minder op het voeren van een strikt juridische procedure. Ook gaat de Ombudsman de dialoog aan met pensioenuitvoerders over hun klachtafhandeling. Gelet op de complexiteit van pensioenregelingen kan heldere uitleg een belangrijk instrument zijn in het oplossen van een klacht. Indien hierdoor de klacht niet kan worden opgelost zal de Ombudsman trachten via bemiddeling tussen klager en pensioenuitvoerder tot een oplossing te komen. De Ombudsman benut haar/zijn (nieuw in te stellen) zelfstandige onderzoeksbevoegdheid om tot een goede afweging te komen in geval van individuele klachten; de onderzoeksbevoegdheid kan tevens worden benut voor bredere signalering van problemen op basis waarvan het gesprek gevoerd kan worden met pensioenuitvoerders.

Als gezaghebbende autoriteit is de Ombudsman in staat om de pensioenuitvoerders te overtuigen van de juiste handelwijze in het concrete geval. Hierbij past een stevige en meer bindende positie van de Ombudsman. De Ombudsman vervult daarbij tevens een publieke rol en treedt waar nodig in de openbaarheid om bekendheid te geven aan haar/zijn adviezen en aanbevelingen.

De Ombudsman Pensioenen stuurt het vernieuwingstraject aan om tot een daadwerkelijke versterking van de positie en rol van de Ombudsman te komen. Hierbij hoort ook een modernisering van de klachtafhandeling met gebruikmaking van moderne communicatiemiddelen.

De taken en de werkwijze van de Ombudsman Pensioenen zijn vastgelegd in het Reglement Ombudsman Pensioenen. Het secretariaat van de Ombudsman Pensioenen is ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag.

Werving en benoeming

In verband met het bereiken van het reglementaire einde van de benoemingsperiode van de huidige Ombudsman Pensioenen wordt met ingang van 1 januari 2019 een opvolger gezocht. De huidige invulling van deze functie beslaat één dag in de week. In het licht van de versterking van rol en positie van de Ombudsman wordt uitgegaan van twee dagen per week. De notitie waarin de versterking van de positie van de Ombudsman is beschreven, is op te vragen bij de SER. De Ombudsman wordt (op verzoek van de pensioenkoepels, met het oog op onafhankelijkheid) benoemd door de SER. De Ombudsman Pensioenen wordt benoemd voor een periode van vijf jaar, waarna eenmalig de mogelijkheid van herbenoeming bestaat voor eenzelfde periode.

Profiel

De Ombudsman Pensioenen beschikt over een academisch denk- en werkniveau met gedegen kennis van en ervaring met de uitvoering van pensioenovereenkomsten. Daarnaast beschikt zij/hij over algemene juridische pensioenkennis en kennis van en ervaring met bestuurlijke verhoudingen, zowel in het bedrijfsleven en met pensioenfondsen en pensioenuitvoerders als in relatie tot het overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook zal de Ombudsman contacten onderhouden met de wettelijke toezichthouders, zijnde DNB en AFM.

De Ombudsman Pensioenen heeft grote belangstelling voor de verhouding tussen deelnemers aan pensioenregelingen en de pensioenuitvoerders. Zij/hij moet zich enerzijds goed kunnen inleven in de problemen van de deelnemers, alsmede anderzijds in de omstandigheden waaronder pensioenuitvoerders uitvoering moeten geven aan pensioenregelingen.

De Ombudsman Pensioenen heeft bewezen ervaring met klachtbehandeling, bemiddeling en/of mediation en kennis van de technieken die daarvoor kunnen worden ingezet. De Ombudsman Pensioenen moet oog hebben voor de mogelijkheden om door middel van bemiddeling tot een oplossing te komen. Zoals aangegeven zal de bemiddelingstaak van de Ombudsman de komende jaren meer nadruk krijgen. De Ombudsman beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Van de Ombudsman wordt verwacht dat zij/hij de openbaarheid opzoekt om haar/zijn adviezen en aanbevelingen actief en effectief toe te lichten. Van hem wordt verwacht dat zij/hij leiding en richting geeft aan dit veranderingstraject, in goede verstandhouding met relevante betrokkenen.

De Ombudsman Pensioenen heeft natuurlijk gezag, staat open voor vernieuwing en innovatie, is betrokken en kent compassie, maar is niet bang om een oordeel te geven dat voor de klager of voor de pensioenuitvoerder minder plezierig is. Zij/hij confronteert pensioenuitvoerders waar nodig met bevindingen en houdt hen een spiegel voor, laat zich door partijen niet intimideren en is besluitvaardig. Van de Ombudsman Pensioenen wordt verwacht dat in de uitoefening van haar/zijn functie onafhankelijkheid en onpartijdigheid gewaarborgd is. Een functie als pensioenfondsbestuurder of lid raad van toezicht pensioenuitvoerder is bijvoorbeeld moeilijk te verenigen met deze functie.

De kandidaat:

Bezoldiging

De Ombudsman Pensioenen ontvangt voor haar/zijn activiteiten een vergoeding voor twee dagen in de week gerelateerd aan salarisschaal 19 Rijksoverheid (max. EUR 9955 bruto per maand bij voltijds dienstverband).

Selectieprocedure

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk 31 augustus 2018 een motivatiebrief en Curriculum Vitae te sturen aan sollicitatie@ser.nl. De notitie waaraan wordt gerefereerd is op te vragen via sollicitatie@ser.nl. Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met Rob Canters, HR-adviseur, tel. 070 – 3499634.

Er is een Commissie van voordracht ingesteld die donderdag 13 september en donderdag 20 september gesprekken met potentiële kandidaten zal voeren. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

De Commissie zal een voordracht voor een te benoemen Ombudsman Pensioenen doen aan het Dagelijks Bestuur van de SER. De benoeming gaat in per 1 januari 2019.

Informatie over de Ombudsman Pensioenen is beschikbaar op www.ombudsmanpensioenen.nl.